Bu siteyi kullanarak, Gizlilik-Politikamızı ve Kullanım-Şartlarımızı kabul etmiş olursunuz.

1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi merkezi Muratreis Mh. Selamet Sk. NO: 9 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde mukim SOHO MCI BİLİŞİM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra SOHO MCI olarak adlandırılacaktır.) ve üye arasında, üyenin SOHO MCI’ın web sitesinde, mobil sitesinde ve mobil uygulamalarında sunduğu hizmetlerden faydalanması şartlarının belirlenmesi için imzalanmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

2.1. Bu sözleşmenin amacı Devlynk adlı mobil uygulama ve www.devlynk.com web sitesi (bundan sonra Devlynk olarak adlandırılacaktır.) ile dijital yazılım ihtiyacı olan kişi ve kurumlarla, dijital yazılım konusunda Uzman kişileri bir araya getirerek İş sahibinin istek ve talepleri doğrultusunda dijital yazılımın hazırlanarak İş sahibine teslimine aracılık ederek, İş sahibi ve Uzmanı bir araya getirmek ve üyenin uygulamadan ve web sitesinden faydalanma şartlarını belirlemektir.

2.2. Üye, sözleşmede yer alan yükümlülüklerin tamamını eksiksiz kabul ederek üye olmak ve Devlynk adlı online ticaret sitesinde ve uygulamasında Uzmanlar tarafından hazırlanacak dijital yazılımı satın almak amacıyla işbu sözleşmeyi imzalamaktadır. İşbu sözleşmenin kapsamı bununla sınırlıdır.

3.TANIMLAR

3.1. “SOHO MCI” SOHO MCI Bilişim Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ni

3.2. Devlynk” www.devlynk.com internet sitesini ve Devlynk adlı mobil uygulamayı

3.3 “Üye” işbu sözleşmeyi kabul etmiş ve üyeliği site tarafından onaylanmış, kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen gerçek veya tüzel kişiyi

3.4. “İş sahibi” Devlynk’ e üye olarak sitenin aracılık ettiği hizmetlerden faydalanan kişi

3.5. “Uzman” Devlynk’ e üye olarak Devlynk kullanma şartlarına uygun olarak, İş sahibinin talepleri doğrultusunda bir bedel karşılığında kendi Uzmanlığı ile hizmet/ eser sunan kişiyi

3.6. “Teklif” Uzman’ın İş sahibi’nin yazılım talebine yanıt olarak gönderdiği, yazılımı belirli bir süre ve bir bedel karşılığında sağlama isteğini,

3.7. “Online Ödeme Sistemi” İş sahibinin Devlynk üzerinden alacağı hizmete karşılık ödeyeceği bedelin işbu sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında İş sahibinden tahsilini sağlayan online sistemini,

3.8. “Eser Sözleşmesi” İş sahibi ve Uzman tarafından mutabakata varılmış her iş için imzalanan, İş sahibi ve Uzmanın karşılıklı yükümlülükleri, yazılımın yapılacağı süre ve yazılım bedeli vesair hususları içinde barındıran sözleşmeyi,

3.9. “Üyelik Sözleşmesi” işbu sözleşmeyi ifade eder.

4.ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ KABUL

4.1. 4.1.SOHO MCI tarafından kullanıma sunulan web sitesi ve uygulamada Uzman olabilmek için işbu sözleşmenin kabulü gerekmektedir. Uzmanlara ilişkin üyelik sözleşmesinin kabulü ile sözleşmede bulunan maddelerin her birinin ayrı ayrı kabul edildiği ve sözleşmedeki şartlara kayıtsız şartsız uyulacağı Uzman tarafından taahhüt edilmiş olacaktır.

4.2. SOHO MCI işbu üyelik sözleşmesinde ve gizlilik politikasında bildirim yapma koşulu ile değişiklik yapma hakkına her zaman sahiptir. Uzman web sitesi ve uygulamayı kullanmadan önce sözleşme şartlarını okuyarak işlem yapmak zorundadır.

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Devlynk’de Uzman olabilmek için; Üye olmak isteyen Uzmanın, üyelik sözleşmesinin kabulünün yanında üye olabilmek için kendisinden talep edilen bilgileri doğru doldurulması, Uzman sermaye şirketi ise; vergi levhası, ticaret sicil müdürlüğünden alınacak güncel faaliyet belgesi, imza sirküleri fotokopisini, Uzman şahıs şirketi, gerçek kişi veya tacir ise; nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirkülerini eksiksiz olarak sisteme yüklemesi, Uzmanın 18 yaşını doldurmuş olması ve üyelik başvurusunun SOHO MCI tarafından onaylanması gerekmektedir.

5.2. Uzman üyelik başvurusu sırasında kişisel bilgileri yanında eğitim ve aldığı kurs bilgilerini, mesleki tecrübelerini, uzman olduğu alanları ve geçmişte yaptığı referans işlerini de bildirecek olup, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında SOHO MCI uzmanın bazı testlere girip test sonuçlarını da sisteme eklemesini isteyebilecektir. Üye olan uzman başvuru sırasında girdiği bilgilerin ve test sonuçlarının profil sayfasında yayınlanması ve paylaşılmasını peşinen kabul eder.

5.3.Uzman, üye olurken verdiği kişisel ya da sair bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda SOHO MCI’In uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve ortaya çıkacak zararları aynen ve derhal ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Uzman tarafından verilen bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda SOHO MCI Uzman’ın üyeliği iptal ederek kullanıcı profilini kapatma hakkına sahiptir.

5.4. Uzmanın kullanıcı adı ve şifresini kullanma hakkı ve yetkisi bizzat kendisine aittir. Uzman, üye olurken oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Uzman, kullanıcı adı ve şifresi altında gerçekleşecek tüm iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirdiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde herhangi bir def’i ve itiraz ileri süremeyeceğini ve bu def’i ve itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple üçüncü kişi ve kurumlardan SOHO MCI’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SOHO MCI’un her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.5. SOHO MCI 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “ aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “ yer sağlayıcı”dır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi uyarınca SOHO MCI, kendisinin yayınlamadığı görsel, yazılı ve sair içeriği kontrol ederek gerçek, doğru güvenilir olup olmadığını veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. SOHO MCI böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen içerikleri kontrol etmek, dilerse silmek hakkına sahiptir. Ancak Uzman yayınladığı görsel, yazılı ve sair içeriği kontrol ederek gerçek, doğru güvenilir olup olmadığını veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığından bizzat sorumludur.

5.6. Uzman iş sahibine hazırlamak üzere yaptığı işlemleri sırasında yürürlükteki mevzuata uygun davranmak zorundadır. Uzman kanunlara, ahlaka ya da kamu düzenine aykırı, yanıltıcı, aldatıcı, İş sahibini hataya düşürecek şekilde herhangi bir işlem yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi davranışı durumunda Uzman, SOHO MCI’in, İş sahibinin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararı tazminle mükelleftir. Uzmanın bu maddeye aykırı işlemleri nedeniyle SOHO MCI, herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın, Uzmanın üyeliğini iptal etmek ve üye profilini kapatmak hakkına sahiptir.

5.7. 6553 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2/d maddesi uyarınca SOHO MCI, devlynk’de herhangi bir hizmeti yerine getirmeyi taahhüt eden olmayıp, aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu nedenle İş sahibi ile Uzman arasında yapılacak eser sözleşmesi İş sahibi ve Uzman açısından bağlayıcıdır. Uzman’ın eser sözleşmesine aykırı davranışlarından ve taahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı eser sözleşmenin tarafı olmayan SOHO MCI’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Uzman, kanun tarafından kendisine yüklenen yükümlülükleri ( garanti belgesi, fatura gibi ) yerine getirmek zorundadır. Uzman kanuna ve eser sözleşmesine aykırı davranışlarından ve taahhütlerini yerine getirmemesinden bizzat sorumludur.

5.8. İş sahibi ve Uzman arasında imzalanan eser sözleşmesine ilişkin bir uyuşmazlık çıktığında hakemlik etmesi için Devlynk'e başvuracaktır. SOHO MCI İş sahibinin taleplerini ve hazırlanan yazılımı kontrol ederek hakemlik yapacaktır. Bu aşamada uyuşmazlığın çözülememesi halinde İş sahibi Uzman’ın eser sözleşmesine aykırı davranması nedeniyle uğradığı zararları ilgili mevzuat hükümlerince Uzmandan talep edebilecektir.

5.9. Uzman, devlynk de sunduğu hizmeti/ eseri üçüncü kişilerin marka hakları da dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz.

5.10. 5.10.Uzman, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak hizmetlerden faydalanabilecek ve Devlynk üzerinden hazırlayacağı yazılımlar karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. Devlynk’ e üyelik ve teklif verme ücrete tabi değildir. Ancak Devlynk işbu hükümde değişiklik yaparak ücretlendirme hakkını saklı tutar. Platform’da sunulan ve Uzman tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine göre ayrıca ücretlendirilecektir. İş sahibi ile uzman arasında yapılacak iş konusunda mutabakat sağlanarak eser sözleşmesinin dijital ortamda onaylaması durumunda iş sahibi, iş bedelinini %50’sini Devlynk’in havuz hesabına aktaracak, Devlynk iş bu bedelin ödendiğini uzmana bildirecektir. Bu bildirimin akabinde uzman talep edilen yazılımı iş sahibi ile aralarındaki sözleşmeye uygun olarak hazırlayacaktır. Uzman yazılımı hazırladığını ve yazılımı test edebileceğini iş sahibine bildirecektir. İş sahibi 5 iş günü içerisinde yazılımı test edecek ve onay vermesi durumunda iş bedelinin kalan kısmını sitenin havuz hesabına aktaracaktır. İş sahibi 2 gün içerisinde onay verme işlemini gerçekleştirmez ise yazılımın talebine uygun olarak hazırlandığını kabul etmiş sayılacaktır. Bu durumda kendisine bildirimde bulunularak iş bedelinin kalanını sitenin hesabına aktarması istenecektir. İş bedelinin tamamı sitenin hesabına aktarıldıktan sonra uzman yazılımı tüm kodları ile birlikte iş sahibine teslim edecektir. İş sahibi ve uzman arasındaki işin yapılmasına ilişkin SOHO MCI’ın alacağı hizmet bedeli; yapılan işin KDV dahil fiyatı üzerinden alınacak olup, bu hizmet bedeli profil bilgilerinde yer alan “ komisyon ve ücretler” sayfasında belirlenmiştir. Devlynk Uzmanın hazırlayacağı her yazılım için farklı hizmet bedeli belirleyebilecektir. Bu nedenle yazılımcı hazırlayacağı her bir yazılım için alınacak hizmet bedelini kontrol ederek eser sözleşmesi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder. Alınacak hizmet bedelinin faturası SOHO MCI tarafından uzman adına kesilecek ve uzmanın üye olurken bildirdiği elektronik posta hesabına gönderilecektir. SOHO MCI üyeye bildirimde bulunmak kaydıyla alacağı hizmet bedeli oranında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.11. SOHO MCI yazılım bedelini, yazılımın tam ve zamanında tesliminin İş sahibi’nin onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben, kanuni cayma süresi bittikten sonra, takip eden ilk Perşembe günü , kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Uzmanın aşağıda belirtmiş olduğu banka hesabına ödeyecektir. Ancak SOHO MCI işbu madde hükmünde değişiklik yapmak veya yazılımcıya bildirmek koşulu ile ödeme gününü değiştirme hakkını saklı tutar. Bu hesap detayları Uzman’a yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Uzman’ın sorumluluğundadır.

5.12. Devlynk aracılığı ile yazılımın hazırlanması için bir araya gelmiş uzman ve iş sahibi, Devlynk'in hizmet bedelini almasını engellemek amacıyla veya başka bir amaç ile site ve uygulama dışında anlaşmaları ve yazılımın site dışında hazırlanması halinde, hazırlanacak yazılım bedelinin %15'ini SOHO MCI'a müştereken ve müteselsilen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.13 Uzman Devlynk’i kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye web sitesi ve uygulamayı işbu sözleşmenin 2.1. maddesinde belirtilen amacının dışında hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, kanunlara aykırı bir amaç için kullanamaz. Uzman, uygulama ve web sitesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini uygulama ve web sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Uzman, uygulama ve web sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla SOHO MCI tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Uzman, İş sahipleri ile görüştüğü projeleri gizli tutacağını ve yazılım hazırlamak üzere elde ettiği bilgileri kendi menfaatine veya başka amaçlarla kullanmayacağını aksi halde iş sahibinin uğradığı zararları tazmin etmenin yanında yazılım bedelinin 10 katı miktarda tazminat ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.15. Uzman, Devlynk aracılığı ile görüştüğü İş sahiplerinin kurum, kuruluş ve organizasyonlarında işe başlaması durumunda, Devlynk’e haber vereceğini kabul ve taahhüt eder.

6. GİZLİLİK

6.1. SOHO MCI, Uzman tarafından bildirilen ad, soyad, telefon, e posta adresi diğer kişisel verileri, ticari verileri mevzuat hükümleri kapsamında saklamaya ve korumaya önem vermektedir. Uzman da SOHO MCI’a ait edindiği tüm bilgileri işbu sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca gizli olarak tutacak ve hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir. Uzmanın bu yükümlülüğe aykırı davranışları nedeniyle SOHO MCI’un uğrayacağı zararları tazmin hakkı mahfuzdur.

7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Devlynk markası ve logosu ayrıca devlynk.com web sitesi ve mobil uygulaması yazılım ve tasarımı, veri tabanı, devlynk’da yer alan ve devlynk’ın reklamında kullanılacak her türlü içerik ve yazının mülkiyet haklarının sahibi SOHO MCI’dur. Devlynk’ın içerikleri, logosu, markası, yazılım ve tasarımı ve SOHO MCI’un mülkiyetine tabi diğer veriler SOHO MCI’un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, yayınlanamaz, paylaşılamaz, sergilenemez. Fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde, ihlal eden, SOHO MCI’un bu nedenle uğrayacağı zararları tazminle yükümlüdür.

8.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

8.1. İşbu sözleşme belirsiz süreli olarak akdedilmiştir. Bununla birlikte SOHO MCI, herhangi bir sebebe dayanmaksızın, tazminat ödeme yükümlüğü bulunmaksızın yazılı bir bildirim ile sözleşmeyi feshedebilir. Uzman ise Devlynk aracılığıyla İş sahipleri ile herhangi bir eser sözleşmesi imzalamamış veya imzaladığı eser sözleşmelerinin gereklerini yerine getirmiş ise herhangi bir sebebe dayanmaksızın, tazminat ödeme yükümlüğü bulunmaksızın yazılı bir bildirim ile sözleşmeyi feshedebilir. Uzman, Devlynk aracılığıyla imzaladığı eser sözleşmelerinin gereklerini yerine getirmeksizin işbu sözleşmeyi feshetmek isterse bu talebini SOHO MCI'a yazılı olarak bildirecektir. SOHO MCI, Uzmanın bu talebini inceleyerek, talebin haklı sebebe dayanması halinde sözleşmenin feshine onay verebilecektir. Aksi halde Uzman SOHO MCI ve 3. kişilerin uğradığı zararları tazminle mükelleftir. Ayrıca sözleşmenin Uzman tarafından feshedilmesi halinde Uzmanın önceden eser sözleşmesi imzalamış olduğu iş sahiplerine karşı kanuni sorumlulukları devam eder. Uzman fesih tarihine kadar SOHO MCI’dan aldığı hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür.

9 Uzman, İşbu üyelik sözleşmesi nedeniyle ortaya çıkacak ihtilaflarda, 6100 Sayılı Kanun’un 193. Maddesi uyarınca bu maddenin delil sözleşmesi olduğunu, SOHO MCI’un ticari defter ve kayıtlarının, SOHO MCI’un veri tabanında tutulan tüm kayıtların, tek ve gerçek bağlayıcı, münhasır delil olduğunu kabul ve beyan eder. Uzman, üye kaydını yaparken işbu 9 maddeden oluşan üyelik sözleşmesinin her bir maddesini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Bu sözleşme elektronik ortamda kabul edilmesiyle akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.